Nhiệm vụ của Hội đồng Quỹ

(1) Hội đồng Quỹ tư vấn, hỗ trợ và giám sát HĐQT trong khuôn khổ Luật về Quỹ và Điều lệ Quỹ, nhằm thực hiện ý chí của Nhà sáng lập Quỹ một cách hiệu quả nhất như có thể. Đặc biệt Hội đồng Quỹ có các nhiệm vụ sau đây:

– Đưa ra các khuyến nghị về việc quản lý tài sản Quỹ,
– Đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng ngân sách Quỹ,
– Thông qua kế hoạch ngân sách, quyết toán hàng năm và báo cáo về hoạt động của Quỹ,
– Miễn nhiệm HĐQT,
– Bổ nhiệm các thành viên của HĐQT.

(2) Để chuẩn bị cho các quyết định của mình, Hội đồng Quỹ có thể thu thập ý kiến của các Giám định viên.

(3) Mỗi năm Hội đồng Quỹ tiến hành tối thiểu một phiên họp chính thức. Phải triệu tập một phiên họp bất thường nếu có yêu cầu của đa số Hội đồng Quỹ hoặc của HĐQT. Các thành viên của HĐQT, Giám đốc điều hành, Giám định viên có thể tham gia câc cuộc họp của Hội đồng Quỹ với vai trò tư vấn.

(4) Để Hội đồng Quỹ có khả năng ban hành quyết định cần tuân thủ Điều 9, theo đó Chủ tịch hay Phó chủ tịch Hội đồng Quỹ phải có mặt. Hội đồng Quỹ có thể xây dựng cho mình một Quy chế làm việc.