Sự kiện tại Việt Nam

Lễ ký kết Thoả thuận khung với USSH, VNU

21.08.2017 tại Hà Nội
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lễ ký kết Thoả thuận khung với IFI, VNU

01.09.2017 tại Hà Nội
Viện Quốc Tế Pháp Ngữ, VNU

 

Lễ ký kết Thoả thuận khung với HUS, VNU

27.11.2017 tại Hà Nội
ĐH Khoa học Tự nhiên

 

Lễ ký kết Thoả thuận khung với VNAM

31.08.2017 tại Hà Nội
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAM)

 

Tọa đàm khoa học với USSH, VNU

26.11.2017 tại Hà Nội
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn