Mục đích hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Quỹ là khuyến khích hợp tác phát triển giữa hai quê hương của nhà sáng lập Quỹ, tức là giữa nước Việt Nam và Đức, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục, phát triển nông nghiệp bền vững, âm nhạc và văn hoá.