Nhiệm vụ của HĐQT

(1) HĐQT quyết định tự chủ về mọi vấn đề của Quỹ trên cơ sở Điều lệ và điều hành các công việc thường xuyên của Quỹ. HĐQT có tư cách là người đại diện pháp lý và đại diện cho Quỹ trên phương diện tố tụng cũng như phi tố tụng và hoạt động trong quan hệ đối nội cũng như đối ngoại thông qua Chủ tịch HĐQT, trong trường hợp Chủ tịch bị cản trở, thông qua Phó chủ tịch HĐQT.

(2) Trong khuôn khổ của Luật về Quỹ và Điều lệ Quỹ, HĐQT có nghĩa vụ thực hiện ý chí của Nhà sáng lập Quỹ một cách hiệu quả nhất như có thể. Đặc biệt HĐQT có các nhiệm vụ sau đây:
– Quản lý tài sản của Quỹ
– Sử dụng ngân sách Quỹ
– Lập kế hoạch ngân sách, quyết toán hàng năm và báo cáo về hoạt động của Quỹ.

(3) Để điều hành các công việc quản lý thường xuyên, HĐQT có thể bổ nhiệm một Giám đốc điều hành. Trong trường hợp này, Giám đốc điều hành có tư cách là người đại diện đặc biệt theo tinh thần của Điều 30 Bộ Luật dân sự (DGB).