Giới thiệu Quỹ

Quỹ Đào Minh Quang là một Quỹ được thành lập theo Bộ Luật dân sự Đức, có năng lực pháp lý độc lập, chỉ theo đuổi các mục tiêu công ích. Quỹ khuyến khích sự hợp tác phát triển giữa Đức và Việt Nam.

Tháng 12 năm 2016 Quỹ Đào Minh Quang được Bộ Tư pháp và Bảo vệ Người tiêu dùng của bang Berlin chính thức công nhận là Quỹ có năng lực pháp lý độc lập và được Sở Tài chính bang Berlin công nhận là Quỹ công ích vì Quỹ thực hiện các hoạt động từ thiện.