Lễ ký kết Thoả thuận khung với USSH, VNU

21.08.2017 tại Hà Nội