Lễ ký kết Thoả thuận khung với HUS, VNU

27.11.2017 tại Hà Nội