Lễ ký kết Thoả thuận khung với IFI, VNU

01.09.2017 tại Hà Nội