Lễ ký kết Thoả thuận khung với VNAM

31.08.2017 tại Hà Nội